????>?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?R?8,bjbj-?-??^O?O?_p????????F F ?????4???????hH T??zg~ " Fh h h ?! ?.??2??b??f?f?f?f?f?f$?i??lX?f??%6?!?!%6%6?f??h h Z4g#Z#Z#Z%6??h ?h ?b#Z%6?b#Z#ZfZ?Zh ??????K???????Q*~Z?bJg0zg?Zm V?m?Z?Zm??Z?40?4"#Z?4?43?4?4?4?f?f?Vd?4?4?4zg%6%6%6%6????????????????????????????????????????????????????????????????????m?4?4?4?4?4?4?4?4?4F , r: ZS?e?[p?~:PNt^?[g_>e:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё Xb?{OS?? ?Wё?{t?N?ZS?e?Wё?{t gP?lQ?S ?WёXb?{?N?NSY??L????N gP?lQ?S ?N???N??t^ Ng ?v U_ TOC \o "1-2" \h \z HYPERLINK \l "_Toc124325885" N0?WёXb?{OS??S_?N?N PAGEREF _Toc124325885 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc124325886" ?N0?WёXb?{OS???v?Onc0?v?v?T?SR PAGEREF _Toc124325886 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc124325887" N0?WёXb?{?N?[?Wё?{t?N?vN?R?vcw?T8h?g PAGEREF _Toc124325887 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc124325888" ?V0?Wё?{t?N?[?WёXb?{?N?vN?R8h?g PAGEREF _Toc124325888 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc124325889" ?N0?Wё"??N?v?O?{ PAGEREF _Toc124325889 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc124325890" mQ0c?N?v?S?0nx???SgbL? PAGEREF _Toc124325890 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc124325891" N0?Nf?Sn?{?N6e?[?c PAGEREF _Toc124325891 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc124325892" kQ0?WёD??N?Qe:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё? t??NNSY??L????N gP?lQ?S?|N?[?Ogq-N?V?l?_T?lb?zv^ gHeX[?~?v??L? ? cgq?vsQ?l?_?l??v??[wQY?b?N?WёXb?{?N?vD?e:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё?v?Wё?{t?N ?NSY??L????N gP?lQ?S?b?b?NZS?e?[p?~:PNt^?[g_>e:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё?v?WёXb?{?N? :NfnxZS?e?[p?~:PNt^?[g_>e:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё?v?Wё?{t?N?T?WёXb?{?NKN???vCg)RIN?RsQ?| ?yr6R??,gXb?{OS??? d?^??S g?~?[ ? 0ZS?e?[p?~:PNt^?[g_>e:P8R?W?Sw?_??8R?bD??Wё?WёT T 0(?N N?{?y ?WёT T )-N?[IN?v/g?(W(u?N,gXb?{OS???e?^wQ g?v T?v+TIN?? g?b扔^?N?WёT T:N?Q ?v^?OvQag>k??0 N0?WёXb?{OS??S_?N?N (N)?Wё?{t?N T?y?ZS?e?Wё?{t gP?lQ?S OO@b??m3W^?y0u:S????W?S??y?e>y:S?v0u?5999?S?Wё'Y?S21B\ ?l?[?Nh??N? _IQNS ???z?eg?1998t^7g13?e yb?Q???z:gsQ?Syb?Q???z?e?S?-N?V???vO???v?WW[01998026?S ?~?~b__? gP?#??NlQ?S ?l?QD?,g?2.5?NCQ?Nl^ X[?~gP??c?~?~%? T??|5u??0755-83169999 (?N)?WёXb?{?N T?y?NSY??L????N gP?lQ?S OO@b0?RlQ0W@W?S?N^N?W:S?^?V蕅Q'YW? 22 ?S ???ex?100005 ?l?[?Nh??N?Ngl T b?z?eg?1992t^10g14?e yb?Q???z:gsQ?Tyb?Q???z?e?S?-N?V?Nl??L?[?? Y?1992 ?391 ?S] ?WёXb?{N?Ryb?Q?e?S?-N?V???vO???v?WW[[2005]25?S ?~?~b__????N gP?lQ?S ?l?QD?,g?1538722.3983NCQ?Nl^ X[?~g???c?~?~%? ?~%???V?8T6elQOX[>k??S>e?wg0-Ng?T?g7?>k??Rt?V?QY?~?{??RthyncbQQN4??s??SL?ё??:P8R??Nt?SL?0?NtQQ?N0b??e?^:P8R?pNVS?e?^:P8R0ё??:P8R??N?N TN?bP?pNVS0?NtpNVSYGl??N?N??L?aSN?R??c?O?O(u?? g?R?S?b?O??Nt6e?N>ky???c?O?O?{?{ g?R??~Gl0.UGlN?R??Oi?|QN?NtN?R??~-N?V??L?N?vcw?{t?YXTOyb?Q?vvQ?NN?R0 ?N0?WёXb?{OS???v?Onc0?v?v?T?SR (N)???zXb?{OS???v?Onc ,gOS???Onc 0-NNS?NlqQ?T?V??8R?bD??Wё?l 0(?N N?{?y 0?Wё?l 0 ) 0 0lQ_?R?_>e_??8R?bD??WёAm?R'`Θi??{t??[ 0??N N?{?y 0Am?R'`Θi??{t??[ 0 ?0 0lQ_?R???8R?bD??Wё?Oo`?b2??{t?R?l 0??N N?{?y 0?Oo`?b2??R?l 0 ?0 0lQ_?R???8R?bD??Wё?\O?{t?R?l 0??N N?{?y 0?\O?R?l 0 ?I{ gsQ?l?_?l?0?WёT T?SvQ?N gsQ??[6R??0 (?N)???zXb?{OS???v?v?v ???z,gOS???v?v?v/ffnx?Wё?{t?NN?WёXb?{?NKN??(W?Wё"??N?v?O?{0?bD??\O0?QkI{?l?_?l?b-N?V???vOAQ???Wё?bD??vvQ?Nё???]wQ?FO{?&{T-N?V???vO?v?vsQ??[ ?0 ,g?Wё N?bD??N??hyI{D??N ?_N N?bD??N?Sl?bc:P8R0?S?Nbc:P8R0 ?Y?l?_?l?b?v?{:g?g?NTAQ???Wё?bD?vQ?N?T?y ??Wё?{t?N(We\L??S_ z?^T ??S?N\vQ?~eQ?bD???V0 ?Wё?v?bD??~T?k?O:N?,g?Wё?bD??N:P8RD??N?k?O NNO?N?WёD??N?v80% ?FO?^_>egAm?R'`??? ?:N?O?b?Wё?N??c g?N)R?v ?(W?k!k_>eg_?YMRN*Ng0_>eg?S_>eg?~_gTN*Ng?vg???Q ??Wё?bD? N?S N???k?OP?6R0_>eg?Q ??sёb?0Rg?e(WNt^?N?Q?v?e?^:P8R NNO?N?WёD??N?QkI{?(W\?g?Q ?,g?Wё N?S N??5%?vP?6R0 ??l?_?l??v?vsQ??[?Su?S?fb?v?{:g?gAQ?? ?,g?Wё?{t?N(We\L??S_ z?^T ??S?[ N??D??NM?n?k?O?L??te0 (?N)?WёXb?{?N9hnc gsQ?l?_?l??v??[?S?WёT T?v?~?[ ??[?Wё?bD?0??D??k?O?L??vcw0?WёXb?{?N c N???k?O?T?tegP??L??vcw? ?1 ?,g?Wё?bD??N:P8RD??N?k?O NNO?N?WёD??N?v80% ?FO?^_>egAm?R'`??? ?:N?O?b?Wё?N??c g?N)R?v ?(W?k!k_>eg_?YMRN*Ng0_>eg?S_>eg?~_gTN*Ng?vg???Q ??Wё?bD? N?S N???k?OP?6R? ?2 ?_>eg?Q ??k*N?Nf?e?e?~ ?,g?Wёc g?sёb?0Rg?e(WNt^?N?Q?v?e?^:P8R?bD??k?OT?? NNO?N?WёD??N?QkI{? ?3 ?,g?Wёc gN?[lQ?S?SL??v??8R ?vQ^

eg?Q ?,g?WёD??N;`

